,

Branschfakta – Primärkommunal sektor

 • Cirka 910 000 personer är anställda inom landets 290 kommuner. Den primärkommunala sektorn är efter den privata sektorn den näst största arbetsmarknadssektorn.
 • Vård för äldre och funktionshindrade är den största verksamheten inom kommunerna, där cirka 35 procent av alla anställda arbetar. Den näst största verksamheten är skolan, där 26 procent av alla kommunanställda arbetar.
 • Cirka 84 procent av de anställda är månadsavlönade och 16 procent är timavlönade.
 • Bland de månadsavlönade arbetar cirka 78 procent heltid. Andelen som arbetar heltid har ökar något under de senaste åren.
 • Drygt 73 procent är tillsvidareanställda, övriga 27 procent är visstidsanställda.
 • Kvinnorna utgör cirka 77 procent av det totala antalet anställda men bara 70 procent av cheferna är kvinnor.
 • Exempel på stora yrkesgrupper är socialsekreterare, lärare på förskola, grundskola, gymnasium eller fritidshem, barnskötare, undersköterskor inom äldreomsorgen, vårdbiträden och personliga assistenter.
 • Cirka 36 procent av de kommunalt anställda är medlemmar i OFR via sina respektive fackförbund.

 

Utbildningsnivå inom kommunerna

Hälften av de som arbetar inom primärkommunal sektor har eftergymnasial utbildning och häften har förgymnasial eller gymnasial utbildning.

Mer detaljerat så har cirka 35 procent eftergymnasial utbildning på tre år eller mer och 15 procent har eftergymnasial utbildning mindre än tre år. Cirka 24 procent har treårig gymnasial utbildning, 20 procent gymnasial utbildning på högst två år och 6 procent har förgymnasial utbildning. (Figur 1)

Figur 1. Utbildningsnivå anställda inom primärkommunal sektor, 2017


Lönenivå och löneökning 2017

 • Medellönen* bland kommunanställda var i november 2017 cirka 29 800 kronor.
 • 25 procent hade mindre än 25 000 kronor i fast månadslön och 25 procent hade mer än 33 000 kronor i fast månadslön, resterande 50 procent hade en månadslön i spannet 25 000 till 33 000 kronor.
 • Mellan november 2016 och november 2017 ökade medellönen med cirka 900 kronor eller 3,1 procent.
  *Medellönen är beräknad på ”fast månadslön”, det lönebegrepp där eventuella fasta tillägg ingår, och som Statistiska Centralbyrån (SCB) använder som standard i redovisning av lönenivåer. I avsnittet där lönenivåer och lönespridning för olika yrkesgrupper beskrivs, redovisas däremot lönenivåer som bygger på de anställdas ”grundlön”. Här ingår inga tillägg.


Lönenivåer i kommunerna 2007-2017 uppdelat på kön

Medellönen för samtliga anställda inom primärkommunal sektor var cirka 29 800 kronor i november 2017. År 2007 var medellönen per månad cirka 21 800, det innebär en ökning på cirka 8 000 kronor eller 37 procent. Förändringen är beräknad utan hänsyn taget till förändringar i strukturen avseende sammansättning av ålder, befattningar, utbildning etc.

Medellönen för alla anställda kvinnor ökade under samma tidsperiod med cirka 8 100 kronor eller 38 procent, från 21 400 kronor 2007 till 29 500 kronor 2017. Männens medellön ökade med cirka 7 000 kronor eller 30 procent, från 23 500 kronor till 30 500 kronor.(Figur 2)

Figur 2. Medellöner primärkommunal sektor  2007-2017


Nominell och reell löneökning

Nominell löneökning

Medellönen ökade nominellt, dvs. utan hänsyn taget till inflation, med cirka 8 000 kronor eller 37 procent i kommunen mellan åren 2007 och 2017. I övrig offentlig sektor, statlig och landstingskommunal, var motsvarande löneökning 32 respektive 36 procent. (Figur 3)

Figur 3. Utveckling medellöner  2007-2017, offentlig sektor, nominellt


Reell löneökning

Reellt, dvs. med hänsyn taget till inflation och med medellönerna för  2017 omräknade till 2007 års penningvärde, ökade medellönerna med cirka 5 100 kronor eller 23 procent mellan 2007 och 2017 i kommunen. I statlig och landstingskommunal sektor var motsvarande löneökning cirka 5 400 kronor eller 19 procent respektive 6 100 kronor eller 23 procent.(Figur 4)

Figur 4. Utveckling medellöner  2007-2017, offentlig sektor, reelltLönenivåer* och lönespridning för ett antal yrkesgrupper

Lönespridningen, mätt som kvoten mellan 90:e percentilen och 10:e percentilen, var i november år 2017 i den primärkommunala sektorn som helhet cirka 1,8. Diagrammet nedan (Figur 5) visar lönespridning för ett antal olika yrkesgrupper.

  *Lönenivåerna i diagrammet bygger på de anställdas grundlön, dvs. fast månadslön exklusive eventuella fasta eller rörliga tillägg.

Figur 5. Lönespridning inom primärkommunal sektor, totalt och för ett antal yrkesgrupper.

 


Källor

 • Sammansättning avseende verksamhet och personal (anställningsform, yrkesgrupper, könsfördelning etc.): Partsgemensam lönestatistik från SKL bearbetat på OFR och Statistiska Centralbyrån (SCB).
 • Utbildningsnivåer, lönenivåer och löneökningar: SCB


Mer statistik i ämnet

Utbildningsnivåer

Lönenivåer

Löneutveckling och lönespridning


Sidansvarig: lena.janzon@ofr.se