,

Branschfakta – Landstingskommunal sektor

 • Cirka 295 000 personer är anställda inom något av de 21 landstingen och regionerna i Sverige. Då ingår också de cirka 20 000 personer som är anställda i ett landstings- eller personalägt bolag.
 • Det största verksamhetsområdet inom landstingssektorn är hälso- och sjukvård där cirka 78 procent arbetar.
 • Cirka 91 procent av de anställda i landstingen är månadsavlönade, övriga 9 procent utgörs av timavlönade och arvoderade.
 • Bland de månadsavlönade arbetar cirka 88 procent heltid.
 • Cirka 83 procent är tillsvidareanställda, övriga har ett vikariat eller annan visstidsanställning.
 • Kvinnorna utgör cirka 79 procent av de anställda inom landstingen men bara 72 procent av cheferna är kvinnor.
 • Exempel på stora yrkesgrupper är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.
 • Omkring 50 procent av de anställda i landstingssektorn är anslutna till OFR via sitt fackförbund.


Utbildningsnivå inom landstinget

Utbildningsnivån är hög bland de som arbetar inom landstingskommunal sektor. Cirka 70 procent har eftergymnasial utbildning, övriga har gymnasial eller förgymnasial utbildning.

Mer detaljerat så har cirka 3 procent forskarutbildning, 52 procent eftergymnasial utbildning på tre år eller mer och 15 procent eftergymnasial utbildning på mindre än tre år. Cirka 14 procent har treårig gymnasial utbildning, 14 procent gymnasial utbildning på högst två år och 2 procent förgymnasial utbildning (Figur 1).

Figur 1. Utbildningsnivå anställda inom landstingskommunal sektor, år 2017


Lönenivå och löneökning 2017

 • Medellönen* bland landstingsanställda var i november 2017 cirka 36 600 kronor.
 • 25 procent hade mindre än 27 500 kronor i fast månadslön och 25 procent hade mer än 39 000 kronor i fast månadslön, resterande 50 procent hade en månadslön i spannet 27 500 till 39 000 kronor.
 • Mellan november 2016 och november  2017 ökade medellönen med cirka 900 kronor eller 2,5 procent.
   * Medellönen är beräknad på ”fast månadslön”, det lönebegrepp där eventuella fasta tillägg ingår, och som Statistiska Centralbyrån (SCB) använder som standard i redovisning av lönenivåer.  I avsnittet där lönenivåer och lönespridning för olika yrkesgrupper beskrivs, redovisas däremot lönenivåer som bygger på de anställdas ”grundlön”. Här ingår inga tillägg.


Lönenivåer i landstinget 2007-2017 uppdelat på kön

Medellönen för samtliga anställda inom landstingskommunal sektor var cirka 36 600 kronor i november  2017. År 2007 var medellönen per månad cirka 26 900, det innebär en ökning på cirka 9 700 kronor eller 36 procent. Förändringen är beräknad utan hänsyn taget till förändringar i strukturen avseende sammansättning av ålder, befattningar, utbildning etc.

Medellönen för landstingsanställda kvinnor ökade under samma tidsperiod med cirka 9 600 kronor eller 38 procent, från 25 000 kronor  2007 till 34 600 kronor  2017. Männens medellön ökade med cirka 9 100 kronor eller 26 procent, från 34 500 kronor till 43 600 kronor (Figur 2).

Figur 2. Medellöner landstingskommunal sektor år 2007-2017Nominell och reell löneökning

Nominell löneökning

Medellönen ökade nominellt, dvs. utan hänsyn taget till inflation, med cirka 9 700 kronor eller 36 procent i landstinget mellan åren 2007 och 2017. I övrig offentlig sektor, statlig och primärkommunal, var motsvarande löneökning 32 respektive 37 procent. (Figur 3)

Figur 3. Utveckling medellöner 2007-2017, offentlig sektor, nominellt.Reell löneökning

Reellt, dvs. med hänsyn taget till inflation och med medellönerna för  2017 omräknade till 2007 års penningvärde, ökade medellönerna med cirka 6 100 kronor eller 23 procent mellan 2007 och 2017 i landstinget. I statlig och primärkommunal sektor var motsvarande löneökning cirka 5 400 kronor eller 19 procent respektive 5 100 kronor eller 23 procent. (Figur 4)

Figur 4. Utveckling medellöner  2007-2017, offentlig sektor, reellt.Lönenivåer* och lönespridning för ett antal yrkesgrupper

Lönespridningen, mätt som kvoten mellan 90:e percentilen och 10:e percentilen, var i november 2017 i den landstingskommunala sektorn som helhet cirka 2,2. Diagrammet nedan (Figur 5) visar lönespridning för ett antal olika yrkesgrupper.

   * Lönenivåerna i diagrammet bygger på de anställdas grundlön, dvs. fast månadslön exklusive eventuella fasta eller rörliga tillägg.

Figur 5. Lönespridning inom landstingskommunal sektor, totalt och för ett antal yrkesgrupper.

 


Källor

 • Sammansättning avseende verksamhet och personal (anställningsform, yrkesgrupper, könsfördelning etc.): Partsgemensam lönestatistik från SKL bearbetat på OFR och Statistiska Centralbyrån (SCB).
 • Utbildningsnivåer, lönenivåer och löneökningar: SCB

Mer statistik i ämnet

Lönenivåer

Löneutveckling och lönespridning

 

Sidansvarig: lena.janzon@ofr.se