OFRs statliga förbundsområden har en överenskommelse med Arbetsgivarverket om samarbete i statiskfrågor.

Syftet med statistikavtalet är att förse parterna med en gemensam övergripande bild av lönelägen, löneutveckling, lönestruktur och sysselsättning inom det gemensamma avtalsområdet. Dessutom utgör den partsgemensamma lönestatistiken underlag för analyser och beräkningar i samband med centrala och lokala förhandlingar. Innehållet i den partsgemensamma lönestatistiken och samarbetsformerna regleras i statiskavtalet.

Partsgemensam grupp

OFR medverkar tillsammans med Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko i den partsgemensamma arbetsgruppen i lönestatistikfrågor inom statlig sektor. Gruppens uppgift är att bland annat att behandla frågor rörande primärdata som den gemensamma statistiken bygger på såsom insamlingstidpunkt, granskningsförfarande, variabelinnehåll, population, registervård och liknande frågor. Gruppen ska också årligen producera en partsgemensam rapport.

 

BESTA

BESTA, som lönestatistiken inom det statliga sektorn är indelad i, infördes 2004. Systemet har reviderats ett antal gånger, 2006, 2009 och nu senast 2016.

För närvarande arbetar den partsgemensamma arbetsgruppen med ytterligare  revidering av BESTA. Avsikten är att förfina klassificering av chefer. Enligt tidsplanen ska lönestatistiken vara indelad med den nya klassificeringen från och med mars 2019.

ul-li-bla_10x10 Reviderad BESTA fr.o.m. september 2016

ul-li-bla_10x10 BESTA t.o.m. mars 2016

 Avtal

ul-li-bla_10x10  Statistikavtal