OFRs kommunala medlemsförbund har tillsammans med AkademikerAlliansen och Svenska Kommunalarbetarförbundet en statistiköverenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta (numera Sobona).

Syftet med statistikavtalet är att förse parterna med en gemensam bild av lönenivåer, löneutveckling, lönestruktur och sysselsättning. Dessutom utgör den partsgemensamma lönestatistiken ett gemensamt underlag för analyser och beräkningar vid förhandlingar.

Partsgemensamma grupp

OFR medverkar i statistikkommittén som är den partsgemensamma arbetsgruppen i lönestatistikfrågor inom kommunal sektor. Gruppens uppgift är att diskutera, bereda, och kunna fatta beslut i statistikfrågor. Dessutom ska statistikkommittén vårda klassificeringssystemet AID, bland annat genom att bevaka att kvalitén i kodningen upprätthålls. Statistikkommittén kan enligt avtalet även besluta i andra frågor efter parternas utredning/beredning.

Reviderat AID

Lönestatistiken som samlas in från SKLs medlemmar per november 2018, och redovisas under våren 2019 ,kommer att vara något annorlunda indelad avseende befattningar än tidigare års kommunala lönestatistik.  Det beror på att AID har reviderats. Revideringen innebär att ett antal nya etiketter har tillkommit, några etiketter har strukits och ett stort antal etiketter har fått nya eller förändrade benämningar och/eller beskrivningar.

AID infördes 2018, sedan dess har arbetsuppgifter förändras, ansatsen i revideringen har varit att fånga förändringar så att lönestatistiken blir mer relevant.

 Material

checkmark-xxl-50x50Överenskommelse om lönestatistik
checkmark-xxl-50x50 Arbetsidentifikation AID 2015 – Handbok
checkmark-xxl-50x50Partsgemensamt följebrev – 2018
checkmark-xxl-50x50 Etikettlista med synliga förändringar – 2018
checkmark-xxl-50x50 Etikettlista – 2018