Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en referensgrupp där frågor kring det kommunala omställningsavtalet KOM-KL diskuteras. I gruppen ingår  representanter från de kommunala förbunden.

Vi bevakar givetvis även löpande utvecklingen som rör omställningsfrågor och omställning inom andra sektorer.

KOM-KL

OFR förhandlade, på medlemsförbundens uppdrag, med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta fram ett avtal om omställning – KOM-KL – som trädde i kraft 2012. KOM-KL är ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Syftet med avtalet är att stödja och hjälpa en arbetstagare till nytt arbete samt att ge ekonomisk trygghet i den processen. Det är Omställningsfondens kansli som hanterar den löpande verksamheten.

OFRs representation

OFR finns representerad i Omställningsfondens styrelse. Inför styrelsens möten bereder en partsgemensam beredningsgrupp ärenden inför beslut så att de får en allsidig bedömning.

Vi finns också representerade i Rådgivningsnämnden som behandlar frågor från parterna vad gäller tolkning och tillämpning av de ekonomiska förmånerna i avtalet och i Skiljenämnden som  hanterar tvister om tolkning och tillämpning av de ekonomiska förmånerna.

 

ul-li-bla_10x10  OFRs informationsmaterial

ul-li-bla_10x10  Länk till Omställningsfonden